Press "Enter" to skip to content

Høring skudt i gang: Se udkast til partiets nye principprogram og kom med kommentarer og forslag

Læs udkastet til principprogrammet nederst i mailen. Radikale Venstres nye principprogram skal vedtages over to landsmøder i april og september. Foto: Arkiv.

2. februar 2022 kl. 16.00

Af Viktor Dylander

Hvilke principper og ideer udgør Radikale Venstres politiske og ideologiske fundament? Og hvilke mål skal partiet have for samfundsudviklingen?

Disse spørgsmål inviterer landsforbundet nu alle medlemmer til at svare på, når partiets nye principprogram skal vedtages her i 2022.

Principprogrammet, der skal erstatte det gældende fra 1997, har allerede været undervejs i to år. En bredt sammensat skrivegruppe har nemlig i den periode nørklet med alt fra radikale idealer om demokratiet til mere tidsaktuelle principper for grøn omstilling i samfundet. 

Efter to års arbejde har skrivegruppen nu præsenteret sit udkast til principprogram.

Alle kan stille ændringsforslag
De næste to måneder kan alle partiets medlemmer være med til at stille ændringsforslag til udkastet, der skal behandles over to landsmøder i år. 

Først på et ekstraordinært landsmøde kun med fokus på principprogrammet den 2. april. Her tages der stilling til de ændringsforslag, man kan sende ind nu.

Dernæst sættes det nye udkast til endelig behandling og vedtagelse ved en skriftlig afstemning på det ordinære landsmøde den 17.-18. september.

Denne proces er foreskrevet i partiets vedtægter.

Sådan gør man
Høringsperioden er gået i gang og løber fra 1. februar til 28. februar. I denne periode kan

Hvilke principper og ideer udgør Radikale Venstres politiske og ideologiske fundament?

Og hvilke mål skal partiet have for samfundsudviklingen?

Disse spørgsmål inviterer landsforbundet nu alle medlemmer til at svare på, når partiets nye principprogram skal vedtages her i 2022.

Skal erstatte program fra 1997  læs udkastet nedenfor
Principprogrammet, der skal erstatte det gældende fra 1997, har allerede været undervejs i to år.

En bredt sammensat skrivegruppe har nemlig i den periode nørklet med alt fra radikale idealer om demokratiet til mere tidsaktuelle principper for grøn omstilling i samfundet. 

Og efter to års arbejde har skrivegruppen nu præsenteret sit udkast til et nyt, radikalt principprogram.

Man læse hele udkastet nederst i dette nyhedsbrev. Allernederst kan man også læse skrivegruppens følgebrev, der beskriver overvejelserne bag udkastet.

Skal vedtages på to landsmøder
Der står i partiets vedtægter, at nyt principprogram skal vedtages over to landsmøder.

Derfor indkaldes der i år til et ekstraordinært landsmøde kun med fokus på principprogrammet den 2. april i Odense. Til sidst sættes programmet til vedtagelse ved en skriftlig afstemning på det ordinære landsmøde den 17.-18. september.

Denne proces er foreskrevet i partiets vedtægter.

Sådan bliver man hørt i høringsfasen
Høringsperioden er gået i gang og løber fra 1. februar til 28. februar. 

I denne periode kan man som sagt komme med alt fra kommentarer og meninger om udkastet til spørgsmål samt ris og ros.

Men det er først efter 28. februar, at man kan fremsætte egentlige ændringsforslag på linjeniveau frem til slutningen af marts.

For at blive hørt i høringsfasen skal man benytte sig af partiets digitale medlemsnetværk, hvor der er oprettet en gruppe dedikeret til høringen. Find den ved at trykke her.

Her opfordres alle til at give deres holdning til kende ved at oprette indlæg. Brug funktionen “Opret indlæg”.

Landsformand: Principprogrammet er partiets grundkompas
Mikkel Sarbo er landsformand for Radikale Venstre, og han mener, at det nye principprogram skal være en strømpil for den radikale bevægelse.

“Principprogrammet skal gerne være det radikale grundkompas, hvor vi altid kan søge retning, når vi udfordres,” siger han.

Og det skal principprogrammet gerne være de næste mange år, understreger han.

“Så hvis der er væsentlige grundprincipper, som vi ikke har fået med, men som vi skal kunne referere til de kommende årtier, så er det nu de skal på bordet.”


Dokumentation: 

UDKAST til Radikale Venstres principprogram (ortografisk uforandret)

Radikale Venstre er et socialliberalt parti, hvis filosofiske og politiske fundament er, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder og som sådan skal behandles med respekt.

Derfor vil Radikale Venstre altid understøtte enhver, der undertrykkes på grund af deres køn, seksualitet, alder, sociale status, herkomst, tro eller overbevisning eller som af andre grunde behandles uretfærdigt og nedværdigende. 

Radikale Venstre kender fællesskabets styrke. Livet sammen med andre er forudsætningen for den enkeltes frihed og trivsel. Vi tror på et samfund, der rækker hånden ud til dem, der snubler. Ingen skal ekskluderes og kastes ud i håbløshed. Alle har ret til en plads i fællesskabet. Vi mener, at mangfoldighed og ligeværd går hånd i hånd, og at ligestilling er en af vor tids største muligheder.[1]

Det enkelte menneskes aktive deltagelse er en forudsætning for et stærkt demokrati. For os er demokrati ikke for godt for nogen, og alle har ret til at have og være en stemme.

Fællesskabet rummer ikke alene hensynet mellem mennesker, det er også hensynet til vores omgivelser. Gennem bæredygtig udvikling vil vi aflevere jorden til kommende generationer i mindst lige så god en stand som den, der blev overdraget til os. Det gælder for klimaet og biodiversiteten, såvel som for mennesker og samfund. Kloden skal være grønnere, individet friere og fællesskabet stærkere. 

Danmark skal gå forrest, både når det gælder menneskets rettigheder, respekten for naturen og det internationale samarbejde. Vi er et stærkt land, som gennem historien har vist, hvordan åbenhed og samarbejde bringer velstand og velfærd både hos os selv og uden for landets grænser.  Vi skal medvirke til et verdenssamfund, der bevæger sig fra uret til ret, fra undertrykkelse til demokratisk deltagelse og fra ufrihed til frihed for det enkelte menneske. Vi vil mindske smerten, øge empatien, sikre freden og styrke samarbejdet i verden. Det kræver ansvarlige og demokratisk forankrede beslutninger, som rækker over landegrænser og frem i tiden.

Radikale Venstre vil i vores eget arbejde fremme det samarbejdende folkestyre og demokratiet som en nysgerrig og levende arbejdsform, hvor vi skaber fremtiden sammen. Vi vil søge radikale løsninger, der udvikler samfundet i sin helhed. Vi har tillid til mennesket og går håbefuldt og arbejdsomt til fremtiden.

Radikale Venstre blev i 1905 grundlagt på og altid har virket efter værdierne frihed, ligeværd, fællesskab, retfærdighed, udsyn, fremskridt og fornuft. Værdierne er synlige i det første principprogram fra 1905 og genfindes i alle de efterfølgende programmer. 

Værdierne er almene og slides ikke af tidens tand, men må indskrives i den tid, de skal fungere i. Vi når aldrig i mål, men vi arbejder for et samfund, der bygger på de værdier, vi tror på.

Frihed og fællesskab

Frihed forudsætter fællesskab. Mennesker bliver frie sammen. Hvis fællesskabet er stærkt, og vi som individer kan forpligte og forlade os på det, bliver vi stærke som mennesker.

Radikale Venstre har tillid til frihed under ansvar. Vi opfatter det forpligtende fællesskab som fundamentet for den enkeltes frihed, og mener at alle mennesker både har ret til og er forpligtede til at deltage i fællesskabet opbygning, udvikling og indretning, så godt som man evner det.

Radikale Venstre arbejder for at skabe lige muligheder for alle. Vi forsvarer et frisind, som ikke blot tolererer det anderledes, men også tør forandre sig selv i mødet med det. Vi ser en styrke i mangfoldigheden og forskellighed i fællesskabet og er overbeviste om, at samtale og dialog er fundamentet for demokratiet. Det er en livsform, som vi skal udvikle og tilegne os fra generation til generation.

De institutioner vi etablerer sammen, skal skabe, udvikle og håndhæve rammerne for en fri og værdig livsudfoldelse, der giver plads til individuelle valg af tro, værdier og livsførelse. Radikale Venstre har et liberalt grundsyn, og vil kæmpe for den enkeltes ret til frihed og selvbestemmelse, så længe denne frihed ikke direkte skader eller begrænser andres frihed, rettigheder og muligheder for personlig udfoldelse.

Fællesskabets kulturelle eller religiøse normer må aldrig udmønte sig i social kontrol og begrænsninger i den enkeltes livsudfoldelse, rettigheder eller frie valg.

Civilsamfundet er fællesskabets fundament og grundlaget for det aktive medborgerskab. Det er stedet hvor mangfoldighed, integrationen og innovation kan skabes og sikres. Retten til og muligheden for at samle og forene sig skal beskyttes og styrkes både i Danmark og i en verden, hvor demokrati og menneskerettigheder fortsat ikke er en selvfølge.

Vi vil skabe gode rammer for civilsamfundet og folkelige foreninger på alle niveauer lige fra det konstruktive samspil med lokale institutioner i løsningen af konkrete opgaver og til rollen som kritisk vagthund over for stat og myndigheder. Vi arbejder for, at civilsamfundet kan spille en afgørende rolle i forhold til både stat og marked med foreningslivet, højskolebevægelsen og fagbevægelsen som vigtige eksempler.

Der skal skabes rum og plads for folkeoplysning, information og medier, som alle kan få lige adgang til og være trygge ved. Vi ønsker et stærkt public servicetilbud, som skal sikre kritisk journalistik og oplysning i hele landet og bidrage til at dæmme op for misinformation.

Borger og demokrati

Hvert enkelt menneske har et sæt af individuelle, udelelige og umistelige rettigheder der omfatter både de civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle menneskerettigheder. Radikale Venstre vil kæmpe for de grundlæggende principper om individets frihed, rettigheder og ansvar i både det lokale, regionale, nationale og internationale samarbejde. Principperne om opbygningen af stærke demokratiske fællesskaber og et retssamfund, der kan beskytte individuelle rettigheder, skal gælde i alle lande og på alle niveauer.

Ingen mennesker kan fratages deres fundamentale rettigheder. Alle samfund bærer et ansvar for at sikre, bevare og udbygge borgernes rettigheder og aktive deltagelse. Det er nødvendigt at sikre individets frihed og rettigheder herunder retten til privatlivet både over for stater, men også gennem demokratisk kontrol over kommercielle interesser, magtkoncentrationer og i det digitale fællesskab.

Adgangen til at opnå statsborgerskab skal bruges aktivt til at sikre lige rettigheder, aktivt medborgerskab og integration for mennesker, der opholder sig permanent i Danmark.

Beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt og altid være under demokratisk kontrol. Vi har tillid til det kommunale selvstyre og det regionale samarbejde og ønsker at styrke og bevare borgernes deltagelse i og indflydelse på beslutningsprocesser gennem øget borgerinddragelse og demokratisk forståelse på alle niveauer.

Retsstaten og magtens tredeling er uomgængelig. Den skal sikres, selv når det er svært, med fuld og utvetydig respekt for grundloven og menneskerettighederne. Vi forsvarer et lovsind, hvor loven står over alle andre institutioner, og et retsind, hvor staten understøtter retssikkerheden og den retfærdige behandling af den enkelte, uanset hvem man er, hvor man kommer fra eller hvad, man tror på. Staten skal være stærk nok til at understøtte borgernes rettigheder og det enkelte menneskes muligheder, og disciplineret nok til at trække sig, hvor og når borgeren, markedet og civilsamfundet kan selv. 

Radikale Venstre ønsker at bevare og styrke Danmark som et demokratisk fællesskab med vores folkevalgte forsamlinger og vores fælles institutioner i centrum. Vi tror på, at den nationale og lokale suverænitet og demokratiet kan blive styrket af et stærkt og forpligtende samarbejde i verden både i de nordiske lande, i et stærkere EU og i internationale organisationer som FN og WTO. Vi vil kæmpe for at den folkelige deltagelse forankres og udbygges i det internationale samarbejde.

Radikale Venstre tror på, at det mellemfolkelige samarbejde og udveksling på tværs af landegrænser kan skabe fred og gensidig forståelse. Vi vil respektere lokale ønsker om suverænitet også inden for rigsfællesskabet.

Alle skal kunne udtrykke det, de vil. Vi anser ytringsfriheden som fundamental for den enkeltes mulighed for at tale magtpositioner imod uden at blive mødt af sanktioner. Det enkelte menneske har krav på at blive talt til med respekt og værdighed.

Åbenhed er helt grundlæggende for borgernes demokratiske kontrol. Vi vil, både i Danmark og i verden, arbejde for at udvide og styrke offentlighedens indsigt i statens og internationale organisationers arbejde og udnytte digitaliseringen til at skabe nye og bedre muligheder for, at alle kan få indsigt i og påvirke staten og samfundets udvikling. 

Danmark skal forpligtes til at bidrage til en verdensorden, hvor der gælder samme grundlæggende rettigheder for alle mennesker og som bygger på fredelige inkluderende samfund med effektive, ansvarlige og inddragende institutioner[2]. Det skal ske gennem aktiv og engageret deltagelse i de internationale organisationer, særligt EU og FN, der kan fremme menneskerettigheder og demokrati og opbygning af stærke globale partnerskaber[3].

Vi mener, at fredelig sameksistens fremmes af dialog, samarbejde og samhandel, men anerkender nødvendigheden af, at vi står sammen om at beskytte vores demokrati og samfund mod ydre trusler.

Danmark skal være en del af og konstruktivt bidrage til forsvarssamarbejdet i NATO og i stigende grad til et forsvarssamarbejde i EU. 

Samfund & Økonomi

Et frit marked er en grundpille i et frit samfund. Her udfolder mennesket sin virkelyst og foretagsomhed og skaber ny værdi til gavn for sig selv og andre. Et frit marked er baseret på fri konkurrence, men kræver regulering for at sikre, at der ikke er negative konsekvenser som forurening og social udnyttelse og for at sikre et frit marked og fri konkurrence. 

En stærk samfundsøkonomi og et sundt erhvervsliv er en forudsætning for et velfærdssamfund, der både udvikler sig og har mulighed for at tage sig af sine udsatte. Den politiske opgave er både at sikre en bæredygtig og progressiv privat sektor og en stærk og sammenhængende offentlig sektor. De er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Radikale Venstre ser gerne udliciteringer, privatisering og nye partnerskaber mellem det offentlige, virksomhederne og civilsamfundet, der hvor det kan sikre mere frihed, flere valgmuligheder og bedre løsninger for den enkelte borger og for samfundet som helhed.

Vi arbejder for øget frihandel for at øge væksten, få flere ud af fattigdom og for at skabe gensidig afhængighed og styrke fundamentet for et styrket internationalt samarbejde. Det gælder både i Europa og i resten af verden. Det skal forankres i det regelbaserede samarbejde i EU og i Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Alle skal have mulighed for at bidrage til samfundet og alle funktioner skaber værdi og skal respekteres. Det fordrer et arbejdsmarked, både i Danmark og i resten af verden, som giver mulighed for fuld og produktiv beskæftigelse og et anstændigt arbejde til alle.[4] Arbejdsmarkedet er ikke alene en forudsætning for velfærdssamfundet og sikring af de svageste, men også et meningsgivende, identitetsskabende og frisættende fællesskab, der giver borgerne mulighed for udvikling og meningsfuld samfundsdeltagelse.

Arbejdsmarkedet skal fremme personlig såvel som faglig udvikling. Det skal være rummeligt og inddragende, så alle kan bidrage med og udnytte de kompetencer, de har, og give løbende mulighed for opkvalificering og efteruddannelse.

Arbejdsmarkedet skal være dynamisk og tilpasse sig verden omkring os, så vi kan sikre, at der er adgang til nødvendig og kvalificeret arbejdskraft fra Danmark eller udlandet så der kan skabes vækst og udvikling. Det skal bygge på fælles regler og beskyttelse af såvel arbejdstageres og arbejdsgiveres rettigheder, der, hvor det er relevant og muligt, fastlægges på europæisk eller internationalt plan. Alle har ret til et sundt arbejdsmiljø og et frit valg med hensyn til faglig og politisk organisering.

Skat er det økonomiske bidrag til fællesskabet og velfærdssamfundet og samtidig et dynamisk instrument til at forme det samfund, vi ønsker. Radikale Venstre ser skat som et middel og ikke et mål. Vi ønsker højere beskatning af det, der forurener og skader, og mindre skat på det, der gavner.

Det enkelte menneske skal have mulighed for at forsørge sig selv og sine, incitament til at arbejde og tilskyndelse til at kunne klare sig selv. Der skal være hjælp til selvhjælp og en særlig udstrakt hånd til dem, som ikke kan klare sig selv. Danmark har råd til at udvise storsind. De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs og skat er derfor også et omfordelingsinstrument, der skal mindske den økonomiske ulighed både i og imellem lande.[5]

Der er brug for et langt stærkere internationalt samarbejde, herunder minimumssatser og en styrket indsats mod skatteunddragelse og korruption og for at sikre retfærdig og effektiv beskatning i alle lande og til gavn for alle mennesker.

Radikale Venstre mener, at et stærkt samfund er kendetegnet ved, hvordan det tager sig af sine svageste og allermest udsatte borgere.

Derfor bør fattigdom, hjemløshed og chanceulighed bekæmpes, så vi sikrer øget velfærd, sammenhængskraft, samarbejde og social mobilitet.

Alle børn skal have mulighed for at udfolde deres fulde potentiale uafhængig af deres families økonomiske baggrund.

Både det offentlige, virksomheder og civilsamfundet skal påtage sig sin del af ansvaret for, at alle får en fair chance på arbejdsmarkedet og dermed muligheden for at forsørge sig selv og sin familie. Nogle vil på grund af social udsathed, fysisk eller psykisk handicap have behov for varig hjælp fra samfundet.

Radikale Venstre mener, at fællesskabet er forpligtet til at sikre et værdigt og trygt liv for alle. Vi vil også internationalt arbejde for at afskaffe alle former for fattigdom[6] og for at alle mennesker får adgang til social beskyttelse.

Frihed handler også om sundhed. Radikale Venstre bygger sin sundhedsforståelse på en målsætning om den enkeltes komplette tilstand af fysisk, mental og socialt velbefindende. Vi ser en tæt forbindelse mellem sociale indsatser og arbejdet for menneskers sundhed og vil arbejde for at indrette samfundet, så mennesker ikke nedbrydes fysisk, mentalt eller socialt. Valg, der fremmer den enkeltes sundhed, skal gøres lette og tilgængelige for alle, og den enkelte skal støttes i at tage vare på og ansvar for eget og andres helbred.

Radikale Venstre kæmper mod ulighed i sundhed og mener, at der bør være fri og lige adgang til et offentligt betalt sundhedstilbud af høj kvalitet med fokus på både forebyggelse og behandling. Vi vil arbejde for et styrket internationalt samarbejde mod grænseoverskridende trusler mod sundheden og for at sikre alle mennesker i verden et sundt liv, trivsel og adgang til grundlæggende sundhedsydelser.[7]

Dannelse og uddannelse

Et oplyst folk er en forudsætning for et velfungerende demokrati.

Derfor er uddannelse et frigørende gode i sig selv, som fremmer den demokratiske samtale og et samfund i fred og frihed med lige muligheder og mindre ulighed. Det gælder i Danmark som i resten af verden.

Demokrati og folkestyre er både en arbejdsform og en livsform og demokratisk dannelse er er ikke blot demokratisk deltagelse i valghandlinger, men et livssyn og en grundindstilling, som skal udvikles gennem hele livet og fremmes gennem uddannelse og oplysning. 

Det enkelte menneske fødes ind i en sammenhæng, som det rundes af og udspringer fra. Livet igennem står det i et forhold til både sin opvækst, de nære fællesskaber og den fremtid, det vil skabe. Den politiske opgave er at give mulighed for, at den enkelte kan udfolde sig imellem sit afsæt og sine drømme.

Hvor samfundet tager medansvar for børns opvækst, skal der være omsorgsfulde og kvalificerede voksne, som bidrager til barnets hele udvikling. Børn skal have lov til at være børn, og der skal være mangfoldighed i samfundets tilbud til børn.

I skolen bliver mennesker til; her møder vi hinanden på tværs af baggrunde og levevilkår. I skolen skal verden åbne sig, og vi skal indføres i fællesskabet. Gennem uddannelse og almen dannelse bidrager vi både til vores egen tilværelse, til samfundets udvikling og vi bliver forankret i forpligtende fællesskaber.

Radikale Venstre vil både en fri folkeskole og folkelige frie skoler, efterskoler og højskoler. Alle elever skal opleve, at deres holdninger har betydning og at deres handlinger får effekt. Folkeskolen må have sit mål i sig selv. Alle skal have mulighed for at udfolde sig efter bedste evne. Kreativitet og leg skal være en del af den almene dannelse.

Skole og uddannelse skal tage afsæt i kundskaber, praksisnær kreativ nytænkning og have et aspekt af almen dannelse, hvor den enkeltes specialisering sættes i sammenhæng med resten af verden og den fælles tilværelse. Vi skal vide, hvad vi er rundet af og sættes i stand til at skabe fremtiden sammen; og der skal være uddannelser, der udfordrer både åndens og håndens virke.

Radikale Venstre tillægger traditionerne i det danske skolesyn stor værdi, men er ikke bange for at bryde med stivnede strukturer og ubegrundede vaner.

Økonomi og baggrund må ikke være en hindring for at få en uddannelse. Alle har ret til at uddanne sig og vi arbejder for at mindske den sociale arv og ulighed gennem uddannelse. Radikale Venstre vil arbejde for, at børn i hele verden har ret til og får lige adgang til kvalitetsuddannelse.[8] Vi vil fremme alles muligheder for uddannelse af høj faglig kvalitet og livslang læring, uanset hvor i Danmark eller i verden man kommer fra.

Uddannelse skal medvirke til mellemfolkelig forståelse. Både studiemiljøer og forskningsnetværk må have udsyn og samarbejde, ligesom de bør være en aktiv del af det internationale samfund og af den offentlige debat.

Natur & teknologi

Radikale Venstre mener, at mennesket både er en del af naturen og lever i et samspil med naturen. Vi tilkender naturen en iboende egen værdi. Produktion og forbrug skal foregå på en måde, som ikke opbruger eller ødelægger naturens ressourcer hverken på landjorden eller i verdens have, men som tillader et bæredygtigt forbrug år efter år, generation efter generation.[9]

Måden hvorpå vi som mennesker forbruger ressourcer må derfor reguleres til gavn for det samlede økosystem. Forureneren skal betale og priserne afspejle alle omkostninger ved produktionen også for natur og miljø.

Klimaforandringerne skal modvirkes hurtigst muligt[10] i overensstemmelse med anbefalingerne fra det internationale klimapanel (IPCC) og følgerne skal afbødes for både mennesker, dyr og natur. Vi vil styrke indsatsen for at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi og for klimatilpasning særligt i verdens fattigere lande. Det kræver øget finansiering og et langt stærkere og mere forpligtende internationalt samarbejde forankret i EU og i FN.

Radikale Venstre står fast på retten til rent vand[11] og ren luft til alle mennesker ikke kun i Danmark men i hele verden. Vi vil arbejde for at bevare biodiversiteten, sikre bæredygtig brug af økosystemer [12]og bruge forskning og teknologi som hjælp til at sikre alle mennesker adgang til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad[13] på en bæredygtig måde. Radikale Venstre vil arbejde for et effektivt og naturvenligt landbrug med større mangfoldighed og højere madkvalitet.

Vi ser ikke den teknologiske udvikling som naturens modsætning, men som en nøgle til at øge både menneskets og naturens trivsel. Vi skal bruge teknologien til fordel for naturen og ikke mod naturen. Det kræver politisk regulering, teknologisk dannelse og stadigt større etisk og politisk bevidsthed.

Vi støtter op om forskning, innovation og teknologi, som sigter mod et mere stabilt klima, en mangfoldig natur og bæredygtig industrialisering og infrastruktur.[14] Videnskaben og den teknologiske udvikling giver os muligheden for at omstille vores samfund og skabe bæredygtige byer og lokalsamfund[15]. Vi vil altid efterstræbe den bedst balancerede løsning. Radikale Venstre vil arbejde for en cirkulær økonomi hen mod et bæredygtigt samfund. 

Danmark og EU har et særligt ansvar for at gå forrest i den grønne omstilling. Vi har ressourcerne, teknologien og potentialet. Vi skal realisere det og vise andre, at det kan lade sig gøre at kombinere grøn omstilling, et velfærdssamfund og økonomisk udvikling. Det er en langsigtet investering i fremtidige generationers mulighed for et liv med rig natur og en god levestandard.

Det er et fælles ansvar at fremtidssikre planeten, skabe bæredygtig udvikling og undgå at begrænse kommende generationers liv og trivsel på kloden. Det betyder, at både enkeltindividers indsats, virksomheders handlinger samt større politiske reformer er vigtige og afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling. Lovgivning og incitamenter skal gøre det attraktivt og tilgængeligt at træffe bæredygtige valg.

Det er afgørende, at borgerne tager ejerskab og medansvar for bæredygtig udvikling. Derfor prioriteres demokratisk og lokal forankring af den grønne omstilling gennem medejerskab og medindflydelse. For Radikale Venstre er der særskilt værdi i, at borgere, lokal- og civilsamfund i fællesskab spiller en aktiv rolle i de forandringer, der skal foregå. Vi tror på at frie, oplyste borgere med respekt for og adgang til naturen både kan og vil tage del i kampen mod klimaforandringerne og for vores natur og miljø.

Åndsfrihed og fornuft

Vores tid og vores demokrati er født ud af et moderne verdensbillede præget af både åndsfrihed og fornuft. En fornuft, der har givet os de frie videnskaber, en fri økonomi, et frit kunst- og kulturliv, et frit civilsamfund og ikke mindst et frit og oplyst folk og folkestyre. Tillid og frihed går hånd i hånd og den moderne politiske historie er en historie om frigørelse af både mennesker, tanker og ideer.

Åndsfrihed og fornuft er hinandens forudsætninger og frisindet danner bro. Radikale Venstre insisterer på at bryde med dogmer og løse problemerne ved deres rod gennem saglighed og fornuft, men med respekt for et åndsliv, som ikke skal indfanges af rationalitet og teknik. Mennesket er en åndelig såvel som fysisk eksistens. Ligesom åndelig og fysisk sundhed er hinandens forudsætninger. 

Gennem fri forskning og fornuft forstærkes videnskaben. Videnskaben skal korrigere sig selv og ikke korrigeres af andre. Forudsætningen for, at videnskaben kan udvikle sig, som videnskaben skal, er, at den er kritisk og fri. Radikale Venstre står vagt om forskningsfriheden.

I kunst og kultur møder mennesket sig selv som del af den fælles menneskehed og af den fælles kulturkreds på tværs af alle skel. Hvis vi ikke har kunsten og kulturen til at reflektere over, hvad det vil sige at være menneske, bliver mennesket til ren teknik, og så forsvinder den mellemmenneskelige forståelse, som giver de grundlæggende principper fylde og tyngde.

Radikale Venstre ønsker et frit og levende kulturliv. Vi ønsker at bevare kulturarven og samtidig gå kritisk til den. Forudsætningen for udbygning og udvikling af nutidens og fremtidens kultur og samfund er kendskab og indsigt i fortidens begivenheder og forhold.

Kulturlivet giver os et fælles sprog og rum for refleksion over menneskelighed og samfundsliv. Det binder samfundet sammen og giver livet mening. Gennem sport og idræt bygger vi fællesskaber og forståelse og bidrager til velvære og sundhed. Vi vil stå vagt om et fri kulturliv uden statens indblanding både i Danmark og i verden.

Radikale Venstre ønsker en sekulær stat, uden bånd til kirken, hvor loven står over alle andre institutioner, hvor alle trossamfund stilles lige og hvor religion alene er et privat anliggende.

Religionsfrihed er afgørende og betyder både frihed fra og til religion.

Religionen kan være en ramme for menneskets åndsliv, ligesom religionen også kan være en ramme for menneskets kulturliv. Samfundet og dets institutioner skal sikre lige adgang til åndslivet og kundskab til livet gennem respekt for kulturelle rettigheder, tros- og religionsfrihed og gennem det folkeoplysende arbejde. Vi vil skabe og understøtte frihed, forskellighed og gensidig forståelse mellem kulturer og religioner både i Danmark og i resten af verden.

Tro er en privat sag, men trosretninger og trossamfund kan ikke unddrage sig offentlig kritik.

Åndsfrihed er afgørende i et frit samfund og i en fri verden.

——————————
[1] Verdensmål 5
[2] Verdensmål 16
[3] Verdensmål 17
[4] Verdensmål 7
[5] Verdensmål 10
[6] Verdensmål 1
[7] Verdensmål 3
[8] Verdensmål 4
[9] Verdensmål 12 og 14
[10] Verdensmål 13
[11] Verdensmål 6
[12] Verdensmål 1
[13] Verdensmål 2
[14] Verdensmål 9
[15] Verdensmål 11

Skrivegruppen for nyt principprogram

  • Christian Friis Bach
  • Christopher Røhl Andersen
  • Marianne Mulle Jensen
  • Peter Lauritsen
  • Rune Christiansen
  • Sigrid Friis Frederiksen
  • Samira Nawa 
  • Sofie Carsten Nielsen
  • Svend Thorhauge (indtil september 2021)
  • Mikkel Sarbo (fra september 2021)