Press "Enter" to skip to content

Udkast til Radikale Venstres principprogram

Af Redaktionen, 16. september 2022 kl. 07.00

Forslag til nyt principprogram for Radikale Venstre til anden og sidstebehandling på
landsmøde 17.-18. september 2022.

A) Radikale Venstres principprogram
2 Radikale Venstre mener, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder
3 og som sådan skal behandles med respekt.
4 Derfor vil Radikale Venstre altid forsvare enhver, der undertrykkes på grund af herkomst,
5 tro, overbevisning, køn, seksualitet, kønsidentitet, alder, sociale status eller som af andre
6 grunde behandles uretfærdigt og nedværdigende.
7 Radikale Venstre kender fællesskabets styrke. Livet sammen med andre er
8 forudsætningen for den enkeltes frihed og trivsel. Vi rækker hånden ud til dem, der har
9 behov, og alle har en plads i fællesskabet. Mangfoldighed og ligeværd går hånd i hånd, og
10 ligestilling er både en grundlæggende rettighed og en af vor tids største muligheder.
11 Det enkelte menneskes aktive deltagelse er en forudsætning for et liberalt demokrati. Alle
12 har ret til at have og være en stemme.
13 Fællesskabet rummer både forholdet mellem mennesker og hensynet til vores omgivelser.
14 Gennem bæredygtig udvikling vil vi aflevere jorden til kommende generationer i bedre
15 stand, end den er i dag. Det gælder for klimaet og biodiversiteten, såvel som for
16 mennesker og samfund. Kloden skal være grønnere, individerne friere og fællesskabet
17 stærkere.
18 Vi skal medvirke til et verdenssamfund, der bevæger sig fra uret til ret, fra undertrykkelse
19 til demokratisk deltagelse og fra ufrihed til frihed for det enkelte menneske. Vi vil mindske
20 smerten, øge empatien, sikre freden og styrke samarbejdet i verden.
21 Radikale Venstre er et holdningsparti, der ikke varetager bestemte gruppers interesser,
22 men søger udvikling og nyttige løsninger for samfundet som helhed. Vi vil fremme det
23 samarbejdende folkestyre og demokratiet som en nysgerrig og levende arbejdsform, hvor
24 vi skaber fremtiden sammen.
25 Radikale Venstre blev grundlagt i 1905, og er et socialliberalt parti formet af den historiske
26 radikalisme.


27 B) Frihed & Fællesskab
28 Alle mennesker fødes frie, og med en ukrænkelig ret til altid at være det, men frihed
29 forudsætter fællesskab. Mennesker bliver frie sammen. Hvis fællesskabet er stærkt, og vi
30 som individer kan forpligte og forlade os på det, bliver vi stærke som mennesker.
31 Radikale Venstre har tillid til frihed under ansvar. Vi mener, at alle mennesker både har ret
32 til og er forpligtede til at deltage i samfundets opbygning, udvikling og indretning, så godt
33 som man evner det.
34 Radikale Venstre arbejder for at skabe lige muligheder for alle. Vi forsvarer et frisind, som
35 ikke blot tolererer det anderledes, men også tør forandre sig selv i mødet med det. Vi ser
36 en styrke i mangfoldighed og forskellighed i fællesskabet og er overbeviste om, at samtale
37 er fundamentet for demokratiet.
38 Radikale Venstre har et liberalt grundsyn og vil kæmpe for den enkeltes ret til frihed og
39 selvbestemmelse, så længe denne frihed ikke skader eller begrænser andres frihed,
40 rettigheder og muligheder for personlig udfoldelse.
41 Vi er imod alle former for lovbestemte nedarvede privilegier. Ingen statsborgere må stå
42 over loven og tilkendes særlige rettigheder i kraft af deres familie eller afstamning.
43 Fællesskabers kulturelle eller religiøse normer må aldrig udmønte sig i negativ social
44 kontrol og begrænsninger i den enkeltes rettigheder eller frie valg.
45 De frivillige fællesskaber er grundlaget for det aktive medborgerskab. Det er stedet hvor
46 mangfoldighed, integration og innovation kan skabes og sikres. Retten til og muligheden
47 for at samle og forene sig skal beskyttes og styrkes både i Danmark og i resten af verden,
48 hvor demokrati og menneskerettigheder fortsat ikke er en selvfølge.
49 Vi ønsker gode rammer for civilsamfundet og foreninger på alle niveauer lige fra det
50 konstruktive samspil med lokale institutioner i løsningen af konkrete opgaver og til rollen
51 som kritisk vagthund over for stat og myndigheder.
52 Der skal skabes rum og plads for folkeoplysning, information og medier, som alle kan få
53 lige adgang til og være trygge ved. Vi vil aktivt forholde os til sociale medier og sikre public
54 servicetilbud, der kan skabe kritisk journalistik og oplysning i hele landet og bidrage til at
55 dæmme op for misinformation.

56 C) Borger & Demokrati
57 Principperne om opbygningen af stærke demokratiske fællesskaber og et retssamfund,
58 der kan beskytte individets frihed og rettigheder, skal gælde i alle lande og på alle
59 niveauer.
60 Alle samfund bærer et ansvar for at sikre, bevare og udbygge borgernes rettigheder og
61 aktive deltagelse. Adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse og statsborgerskab er
62 afgørende for at sikre lige rettigheder, aktivt medborgerskab og integration for mennesker,
63 der opholder sig varigt i Danmark eller i andre lande.
64 Det er nødvendigt at sikre individets frihed og rettigheder herunder retten til privatlivet
65 både over for stater, og gennem demokratisk kontrol med kommercielle interesser,
66 magtkoncentrationer og i stigende grad i det digitale fællesskab.
67 Vi anser ytringsfriheden som fundamental for den enkeltes mulighed for at tale
68 magtpositioner imod uden at blive mødt af sanktioner. Alle har krav på at blive talt til med
69 respekt og værdighed.
70 Åbenhed er helt grundlæggende for borgernes demokratiske kontrol. Vi arbejder, både i
71 Danmark og i verden, for at udvide og styrke offentlighedens indsigt i statens og
72 internationale organisationers arbejde og udnytte digitaliseringen til at skabe nye og bedre
73 muligheder for, at alle borgere kan få indsigt i og påvirke samfundets udvikling.
74 Retsstaten og magtens tredeling skal være uomgængelig. Den skal sikres, selv når det er
75 svært, med fuld og utvetydig respekt for grundloven og menneskerettighederne. Vi
76 forsvarer et lovsind og et retsind, hvor staten understøtter retssikkerheden og den
77 retfærdige behandling af den enkelte, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, eller
78 hvad man tror på. Staten skal være stærk nok til at understøtte borgernes rettigheder og
79 det enkelte menneskes muligheder, og disciplineret nok til at trække sig, hvor og når
80 borgeren, markedet og civilsamfundet kan selv.
81 Radikale Venstre ønsker at bevare og styrke Danmark som et demokratisk fællesskab
82 med vores folkevalgte forsamlinger og vores fælles institutioner i centrum. Grundloven skal
83 moderniseres som fundament for det danske folkestyre og med respekt for
84 menneskerettigheder og natur, og samtidig bekæmpe nedarvet magt, privilegier og
85 højhedstitler.
86 Vi værdsætter og ønsker at styrke samarbejdet indenfor rigsfællesskabet, men vil
87 respektere ønsker om øget selvbestemmelse og suverænitet.
88 Beslutninger i EU og i Danmark skal, hvor det giver mening, træffes så tæt på borgerne
89 som muligt og altid være under demokratisk kontrol. Vi har tillid til det kommunale
90 selvstyre og det regionale samarbejde og ønsker at styrke og bevare borgernes deltagelse
91 i og indflydelse på beslutningsprocesser gennem øget borgerinddragelse og demokratisk
92 forståelse på alle niveauer.
93 Vi tror på, at den nationale og lokale selvbestemmelse og demokratiet kan blive styrket af
94 et forpligtende samarbejde i verden både imellem de nordiske lande, gennem fuld
95 deltagelse i EU-samarbejdet og i de internationale organisationer. Vi kæmper for, at den
96 folkelige deltagelse forankres og udbygges i det internationale samarbejde. Radikale
97 Venstre tror på, at det mellemfolkelige samarbejde og udveksling på tværs af
98 landegrænser kan skabe fred og gensidig forståelse.
99 Danmark skal forpligtes til at bidrage til en verdensorden, hvor der gælder samme
100 grundlæggende rettigheder for alle mennesker og som bygger på fredelige inkluderende
101 samfund med effektive, ansvarlige og inddragende institutioner. Det skal ske gennem aktiv
102 og engageret deltagelse i de internationale organisationer, særligt EU og FN, der kan
103 fremme menneskerettigheder og demokrati og opbygning af stærke globale partnerskaber.
104 Vi mener, at fredelig sameksistens fremmes af dialog, samarbejde og samhandel, men
105 anerkender nødvendigheden af, at vi står sammen om at beskytte demokrati og samfund
106 mod trusler og angreb. Danmark skal være fuldt og aktivt med til at udvikle
107 forsvarssamarbejdet i NATO og i EU og bidrage substantielt til FN’s fredsbevarende
108 operationer.


109 D) Samfund & Økonomi
110 Et velfungerende marked er en grundpille i et frit samfund. Her udfolder mennesket sin
111 virkelyst og foretagsomhed og skaber virksomheder og ny værdi til gavn for sig selv og
112 andre. Markedet skal bygge på fri og retfærdig konkurrence. Regulering skal sikre, at
113 markedet skaber bæredygtig udvikling uden negative konsekvenser som forurening og
114 social udnyttelse, og uden at dominerende virksomheder indskrænker den fri konkurrence
115 til egen fordel. Det gælder i Danmark og i resten af verden.
116 Vi arbejder for frihandel, for at øge væksten, få flere ud af fattigdom, bidrage til
117 forpligtende samarbejde og fred og for at skabe fundamentet for et regelbaseret
118 internationalt samarbejde.
119 Økonomisk vækst er ikke et mål i sig selv, men en solid samfundsøkonomi og et sundt
120 erhvervsliv er en forudsætning for et velfærdssamfund, der både udvikler sig og har
121 mulighed for at tage sig af de svageste. Radikale Venstre mener, der er behov for både en
122 dynamisk privat sektor og en sammenhængende offentlig sektor, og at partnerskaber
123 mellem det offentlige, det private og borgerne kan give den enkelte borger flere
124 valgmuligheder, bedre løsninger og i sidste ende en større grad af frihed.
125 Det enkelte menneske har værdi uanset, hvad det kan, og hvad det laver. Alle skal have
126 ret til og mulighed for at arbejde og bidrage til samfundet. Alle funktioner, der skaber
127 samfundsmæssig værdi, skal respekteres. Arbejdsmarkedet er ikke alene en forudsætning
128 for velfærdssamfundet, men også et meningsgivende, identitetsskabende og frisættende
129 fællesskab.
130 Det fordrer et rummeligt og inddragende arbejdsmarked, der fremmer diversitet og
131 ligestilling på alle niveauer. Der skal være mulighed for personlig og faglig udvikling,
132 opkvalificering og efteruddannelse og alle har ret til et sundt arbejdsmiljø og et frit valg
133 med hensyn til faglig og politisk organisering.
134 Vi skal sikre adgang til nødvendige og kvalificerede medarbejdere fra Danmark eller
135 udlandet baseret på fælles regler og beskyttelse af såvel arbejdstageres og arbejdsgiveres
136 rettigheder.
137 Skat er det økonomiske bidrag til velfærdssamfundet og samtidig et dynamisk instrument
138 til at forme det samfund, vi ønsker. Vi ønsker høj beskatning af det, der forurener og
139 skader, og mindre skat på det, der skaber værdi og gavner.
140 Alle skal have mulighed for og tilskyndelse til at forsørge sig selv og sine og bidrage til
141 samfundet. De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, og skat er derfor også et
142 omfordelingsinstrument, der skal mindske den økonomiske ulighed både i og imellem
143 lande.
144 Der er brug for et langt stærkere internationalt samarbejde, herunder
145 minimumsskattesatser og en styrket indsats mod skatteunddragelse, monopoler og
146 korruption og for at sikre retfærdig og effektiv beskatning i alle lande og til gavn for alle
147 mennesker.
148 Radikale Venstre mener, at et stærkt samfund er kendetegnet ved, at det tager sig af sine
149 udsatte borgere. Fællesskabet er forpligtet til at sikre et værdigt og trygt liv for alle.
150 Alle skal have mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. Nogle borgere har på grund
151 af social udsathed, fysisk eller psykisk handicap behov for varig hjælp fra samfundet.
152 Radikale Venstre vil arbejde for at indrette samfundet, så mennesker ikke nedbrydes
153 fysisk, mentalt eller socialt.
154 Valg, der fremmer den enkeltes sundhed og velvære, skal gøres lette og tilgængelige for
155 alle, og den enkelte skal støttes i at tage vare på og ansvar for eget helbred.
156 Radikale Venstre kæmper mod ulighed i sundhed og mener, at der bør være fri og lige
157 adgang til et offentligt betalt sundhedstilbud af høj kvalitet med fokus på både
158 forebyggelse og behandling.
159 Vi arbejder for et styrket internationalt samarbejde mod grænseoverskridende trusler mod
160 sundheden og for at sikre alle mennesker i verden et sundt liv, trivsel og adgang til
161 grundlæggende sundhedsydelser.
162 Fattigdom, social udstødelse og hjemløshed skal bekæmpes, og uligheden begrænses, så
163 vi sikrer øget velfærd, sammenhængskraft, samarbejde og social mobilitet. Vi arbejder,
164 også internationalt, for at afskaffe alle former for fattigdom og for, at alle mennesker får
165 adgang til social beskyttelse.


166 E) Dannelse & Uddannelse
167 Demokrati og folkestyre er både en arbejdsform og en livsform, og demokratisk dannelse
168 er ikke blot deltagelse i valghandlinger, men et livssyn og en grundindstilling, som skal
169 udvikles gennem hele livet, og som fremmes gennem uddannelse og oplysning. Et oplyst
170 folk er en forudsætning for et velfungerende demokrati.
171 Uddannelse er et frigørende gode, som fremmer den demokratiske samtale og medvirker
172 til at skabe et samfund i fred og frihed med lige muligheder og mindre ulighed. Det gælder
173 i Danmark som i resten af verden.
174 Det enkelte menneske fødes ind i en sammenhæng, som det rundes af og udspringer fra.
175 Livet igennem står det i et forhold til både sin opvækst, de nære fællesskaber og den
176 fremtid, det vil skabe. Den politiske opgave er at give mulighed for, at den enkelte kan
177 udfolde sig imellem sit afsæt og sine drømme.
178 I daginstitutionen og skolen formes mennesket, verden åbner sig, og vi indføres i
179 fællesskabet. Gennem uddannelse og almen dannelse bidrager vi både til vores egen
180 tilværelse og til samfundets udvikling og vi bliver forankret i forpligtende fællesskaber.
181 Børn skal ikke være passive modtagere, men aktive medskabere af deres egen læring og
182 udvikling. Kreativitet og leg er en væsentlig del af den almene dannelse og stimulerer
183 nysgerrighed, selvudvikling og omverdensforståelse. Der skal være mangfoldighed i
184 samfundets tilbud til alle børn, og altid være omsorgsfulde og kvalificerede voksne, som
185 bidrager til barnets hele udvikling.
186 Skole og uddannelse skal tage afsæt i både kundskaber, praksisnær kreativ nytænkning
187 og almen dannelse. Alle elever skal opleve, at deres holdninger har betydning og at deres
188 handlinger får effekt. Der skal være uddannelser, der udfordrer både håndens og åndens
189 virke, samt adgang til livslang læring for alle. Radikale Venstre vil arbejde for både en fri
190 folkeskole og folkelige friskoler, efterskoler og højskoler. Folkeskolen må have sit eget mål
191 og aldrig reduceres til blot at være et instrument for samfundsforandringer, økonomi eller
192 politiske ønsker.
193 Økonomi og baggrund må ikke være en hindring for at få en uddannelse. Alle har ret til at
194 uddanne sig, og vi arbejder for at øge den sociale mobilitet, lighed og ligestilling gennem
195 uddannelse. Radikale Venstre arbejder for, at alle får fri og lige adgang til uddannelse af
196 høj faglig kvalitet både i Danmark og i resten af verden.
197 Uddannelse skal medvirke til interkulturel forståelse. Både studiemiljøer og
198 forskningsnetværk må have udsyn og være en aktiv del af det internationale samfund og
199 af den offentlige debat.


200 F) Natur & Teknologi
201 Radikale Venstre mener, at mennesket både er en del af naturen og lever i et samspil med
202 naturen. Vi tilkender naturen en værdi i sig selv og anerkender deraf følgende rettigheder.
203 Produktion og forbrug skal udvikles på en måde, som bevarer og styrker naturens
204 ressourcer og diversitet både på landjorden og i verdens have, og som tillader et
205 bæredygtigt forbrug år efter år, generation efter generation. Måden hvorpå vi som
206 mennesker forbruger ressourcer må reguleres til gavn for det samlede økosystem.
207 Den globale opvarmning skal modvirkes hurtigst muligt i overensstemmelse med
208 anbefalingerne fra det internationale klimapanel (IPCC), og følgerne skal afbødes for både
209 mennesker, dyr og natur. Vi vil styrke indsatsen for, at alle har adgang til pålidelig,
210 vedvarende og moderne energi og for klimatilpasning særligt i verdens fattigere lande. Det
211 kræver øget finansiering og et langt stærkere og mere forpligtende internationalt
212 samarbejde forankret i EU og i FN.
213 Radikale Venstre står fast på retten til rent vand og ren luft til alle mennesker ikke kun i
214 Danmark, men i hele verden. Vi vil bevare biodiversiteten, sikre bæredygtig brug af
215 økosystemer og bruge forskning og teknologi som hjælp til at sikre alle mennesker adgang
216 til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad.
217 Vi ser ikke den teknologiske udvikling som naturens modsætning, men som en nøgle til at
218 øge både menneskets og naturens trivsel. Det kræver politisk regulering, teknologisk
219 dannelse og stadigt større etisk og politisk bevidsthed at bruge teknologi til fordel for
220 naturen, mennesket og samfundet.
221 Vi støtter op om forskning, innovation og teknologi, som sigter mod et mere stabilt klima,
222 en mangfoldig natur, bæredygtig industrialisering og infrastruktur og bæredygtige byer og
223 lokalsamfund. Radikale Venstre arbejder for en cirkulær økonomi med minimale
224 affaldsmængder og markant øget genbrug og genanvendelse.
225 Danmark og EU har et særligt ansvar for at gå forrest i den grønne omstilling. Vi har
226 ressourcerne og teknologien og potentialet til at kombinere grøn omstilling, et
227 velfærdssamfund og økonomisk udvikling. Det er et fælles ansvar og både enkeltindividers
228 indsats, virksomheders handlinger samt politiske reformer er vigtige for at nå i mål med
229 den grønne omstilling. Det skal være attraktivt og tilgængeligt at træffe bæredygtige valg.
230 Det er afgørende, at borgerne får mulighed for ejerskab og medansvar for bæredygtig
231 udvikling. Derfor prioriterer vi den demokratiske og lokale forankring højt. For Radikale
232 Venstre er der særskilt værdi i, at borgere og lokalsamfund spiller en aktiv rolle i de
233 forandringer, der skal foregå. Vi mener, at frie, oplyste borgere med respekt for og adgang
234 til naturen både kan og vil tage del i kampen mod klimaforandringerne og for vores natur
235 og miljø.

236 G) Åndsfrihed & Fornuft
237 Åndsfrihed og fornuft er hinandens forudsætninger og frisindet danner bro. Den moderne
238 politiske historie er en historie om frigørelse af både mennesker, tanker og ideer.
239 Radikale Venstre insisterer på at bryde med dogmer og løse problemerne gennem
240 saglighed og fornuft, men med respekt for et åndsliv, som ikke skal indfanges af
241 rationalitet og teknik. Mennesket er en åndelig såvel som fysisk eksistens.
242 Gennem fri forskning og fornuft forstærkes videnskaben. Vi står vagt om
243 forskningsfriheden. Videnskaben skal korrigere sig selv og ikke korrigeres af andre.
244 Forudsætningen for, at videnskaben kan udvikle sig, som videnskaben skal, er, at den er
245 kritisk og fri.
246 Radikale Venstre ønsker et frit, levende og uafhængigt kulturliv både i Danmark og i resten
247 af verden. Vi ser kulturlivet, som det der binder samfundet sammen. Kulturen giver os et
248 fælles sprog og plads til at reflektere over, hvad det vil sige at være menneske. Sport og
249 idræt bidrager ligeledes til fællesskaber, velvære og sundhed.
250 Forudsætningen for udvikling af nutidens og fremtidens kultur og samfund er kendskab til
251 og indsigt i både nutiden og fortiden. Gennem folkeoplysning skal vi understøtte det aktive
252 medborgerskab, rummeligheden og sammenhængskraften. Vi ønsker at bevare
253 kulturarven og samtidig gå kritisk til den og udvikle den. Rang, titel- og ordensvæsnet bør
254 afskaffes.
255 Radikale Venstre mener, at religionsfrihed er afgørende og betyder både frihed fra og til
256 religion. Vi ønsker en sekulær stat, uden bånd til kirken, hvor loven står over alle andre
257 institutioner, hvor alle tros- og livsynssamfund stilles lige, og hvor religion alene er et
258 personligt anliggende. Trosretninger og tros- og livssynssamfund kan ikke unddrage sig
259 offentlig kritik. Vi arbejder for, at Folkekirkens forhold ordnes ved lov og understøttes som
260 en væsentlig del af vores kulturarv.
261 Samfundet og dets institutioner skal sikre lige adgang til åndslivet og kundskab til livet
262 gennem respekt for kulturelle rettigheder, tros- og religionsfrihed. Vi vil skabe og
263 understøtte frihed, forskellighed og gensidig forståelse mellem kulturer og religioner både i
264 Danmark og i resten af verden.
265 Åndsfrihed er afgørende i et frit samfund og i en fri verden.