Press "Enter" to skip to content

Forslag til landsmødet: Indfør eksklusionsparagraf i Radikale Venstre

“Jeg har respekt for traditionerne i partiet, men mener samtidig, at det kan være sundt, at nogen rusker lidt op i tingene. Om det bliver stemt igennem eller ej, ved jeg ikke, men det vigtige i første omgang er sådan også bare at få debatten,” siger tidligere RU-formand Jacob Robsøe om motivationen til at fremsætte et forslag om eksklusionspragraf. Foto: 

Af Viktor Dylander, 13. september 2022 kl. 13:00

Vedtægtsændringsforslag vil gøre det muligt for partiets hovedbestyrelse at ekskludere medlemmer, der har brudt straffeloven. Forslagsstiller mener, at partiets ledelse skal have handlemulighed 

Eksklusion af medlemmer kan snart være en mulighed i Radikale Venstre. I hvert fald hvis det står til en række medlemmer, der har fremsat et vedtægtsændringsforslag om “udelukkelse af medlemmer” til partiets landsmøde denne weekend (17.-18. september).

Partiets vedtægter giver ikke i dag mulighed for at ekskludere medlemmer og historisk har partiet heller aldrig haft en sådan bestemmelse.

Det er et forhold, der indimellem fremhæves i den politiske debat, fordi eksklusionsparagraffer er normalt i de fleste andre partier i Danmark.

Partiledelse skal have handlemulighed
Jacob Robsøe, der indtil midten af august var landsformand for Radikal Ungdom, er initiativtager til forslaget, der vil være en tilføjelse til partiets vedtægter.

Han annoncerede allerede ved landsmødet i 2021, at han havde til sinde at fremsætte et forslag om eksklusionsparagraf. Og det er altså nu blevet til virkelighed.

Han forklarer, at det for ham selv og andre af de unge forslagsstillere (der kræves mindst 25 stillere for at fremsætte et vedtægtsændringsforslag), at behovet for en eksklusionsparagraf handler om at give partiledelsen mulighed for at handle, hvis medlemmer begår grove strafovertrædelser.

“Det handler simpelthen om, at har man begået grove overtrædelser af straffeloven, skal partiet have mulighed for at handle på det. Vi taler om grove forbrydelser begået mod andre medlemmer.”

“Så dette forslag skal mere ses som et forsøg på at få noget sort på hvidt, som Forretningsudvalget kan handle ud fra, hvis tilfældet skulle være ude. Ikke en lyst til at ekskludere.” 

Brud med traditioner er sundt
Der vil antageligvis være mange i Radikale Venstre, der mener, at et udelukkelse af medlemmer er et markant brud med hævdvundne traditioner om ikke at have en eksklusionsparagraf. Det er Jacob Robsøe for så vidt enig i.

“Det er rigtigt. Men man er nødt til nogle gange at lave historiske brud for at få de rigtige forandringer. Jeg har respekt for traditionerne i partiet, men mener samtidig, at det kan være sundt, at nogen rusker lidt op i tingene. Om det bliver stemt igennem eller ej, ved jeg ikke, men det vigtige i første omgang er sådan også bare at få debatten,” siger han.  

Vedtægtsændringen der foreslås er ifølge ham udformet på en måde, så det er partiets ledende organer, der skal tolke på den i praksis.

“Forretningsudvalget kan så vælge at indstille til eksklusion til hovedbestyrelsens endelige vedtagelse. Den proces kan i sig selv have den effekt, at vedkommende, der står foran eksklusion, selv vælger at trække sig frem for at skulle have sin personsag behandlet i partiets meget store hovedbestyrelse,” siger Jacob Robsøe.

Glidebane mod politiske udelukkelser?
Hvis et medlem ekskluderes, er det som udgangspunkt for evigt, men der er mulighed for at blive medlem igen, forklarer Jacob Robsøe.

“Udelukkelsen er som udgangspunkt for evigt. Man vil kunne appellere en eksklusion til landsmødet. Men hvis de forurettede parter senere ændrer holdning og har fået klinket skårene, så bør ledelsen kunne genoptage et ekskluderet medlem.”.

Har man først indført en eksklusionsparagraf, der tager højde for grove strafovertrædelser, kan nogle måske frygte en glidebane, hvor politiske eksklusioner bliver indført, fordi det ses som legitimt at udelukke medlemmer.

“Jeg vil ikke ende i en situation, hvor vi kan udelukke medlemmer, flertallet er uenig med. Min største frygt med formuleringen har været at lave for meget og gradbøjelig fortolkning af paragraffen. Det er normalt godt, men jeg ville være bange for, at man ikke kunne bruge den til noget i virkeligheden, men til at gå imod folk man er uenige med. Derfor er forslaget formuleret forsigtigt.” 

Medlemmer kan anke dommen
De fleste – hvis ikke alle – stillerne bag forslaget er unge og/eller medlemmer af Radikal Ungdom. Spørgsmålet til Jacob Robsøe er, om dette forslag også et udtryk for, at ungdomspartiet prøver at trække egne forretningsgange ned over moderpartiet?

“Hvis landsmødet stemmer vores forslag ned, står vi ikke med høtyve og fakler. Men vi er mange unge, der synes, det er mærkværdigt, at der er en udbredt holdning i Radikale Venstre om, at man ikke kan tage debatten om en eventuel eksklusionsparagraf, fordi den nuværende ordning ses som noget helligt.”

“Som forberedelse på forslaget har jeg talt med Radikal Ungdoms hovedbestyrelse for at få en forventningsafstemning, om hvorvidt det ville være passende at benytte min tidligere position i Radikal Ungdom til at fremhæve dette. Men forslaget er ikke stillet af Radikal Ungdom, men af medlemmer af Radikale Venstre,” siger Jacob Robsøe.

Forslaget er et blandt i alt fem vedtægtsændringsforslag, der behandles søndag morgen på landsmødet. Der kræves simpelt flertal blandt de delegerede for at forslaget kan blive vedtaget.


Dokumentation: Eksklusionsforslag som tilføjelse til partiets vedtægter
Ny §20: Udelukkelse af medlemmer
stk. 1 Medlemmer, der har begået en grov forbrydelse nævnt i straffeloven eller forsøg derpå mod andre medlemmer kan indstilles til udelukkelse af forretningsudvalget. Udelukkelse kan ikke ske på baggrund af personlige modsætningsforhold eller politiske uenigheder.
stk. 2 Forretningsudvalgets indstillinger til udelukkelse skal behandles på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
stk. 3 Det ekskluderede medlem kan anke Hovedbestyrelsens beslutninger om udelukkelse til Landsmødet, som vil kunne ophæve eller stadfæste eksklusionen. Der kan ikke klages over landsmødets afgørelse.
stk. 4 Beslutninger om udelukkelse kræver 2⁄3-deles flertal i Hovedbestyrelsen og på landsmødet ved anke.
stk. 5 Den, der indstilles til udelukkelse har ret til at deltage i punktet, hvor eksklusionen behandles og gøre sine synspunkter gældende. Det pågældende medlem skal endvidere orienteres om baggrunden for indstilling på forhånd.
stk. 6 Udelukkelse træder i kraft, så snart hovedbestyrelsen har truffet beslutning derom. Anke til landsmødet har ikke opsættende virkning.